عضو هیأت علمی گروهِ مهندسی کامپیوتر، دانشکدهٔ مهندسی برق و کامپیوتر.
دانشگاه کاشان. استان اصفهان، کاشان، کیلومتر ۶ بلوار قطب راوندی، کد پستی:۸۷۳۱۷۵۳۱۵۳
دفتر : ساختمانِ جدید دانشکدهٔ مهندسی، طبقهٔ دوم (بالای طبقهٔ همکف) راهروی غربی.
تلفن دفتر : ۰۳۱۵۵۹۱۲۴۹۵ ، Email (رایانامه) : بیشتر رایانامه‌هایم با yoosofan آغاز می‌شوند و پس از @ نام یکی از وب‌گاه‌های زیر می‌آید
kashanu.ac.ir ، mail.com ، gmail.com ، gmx.com ، myfastmail.com و ymail.com

کارنامک(resume,cv)

برنامهٔ کاری و حضور در دفتر یا به صورت ics

در ساعت‌های «حضور» می‌توانید به دفتر بیایید یا زنگ بزنید و برای ساعت‌های «با هماهنگی» و دیگر زمان‌ها از سه روز پیش با رایانامه(email) وقت بگیرید. بسیاری از پرسش‌ها را می‌توانید به کمک نامه بپرسید. برگه‌هایی را که نیاز به امضا دارند می‌توانید به کارشناس گروه (خانم آستانی) بدهید و از ایشان پیگیری نمایید یا در جعبه در آبدارخانه بگذارید(می‌توانید به مسئول آبدارخانه تحویل دهید تا در جعبه‌ام بگذارد). تلفن دفتر ۰۳۱۵۵۹۱۲۴۹۵ ، تلفن و پیامگیر خانم آستانی ۰۳۱۵۵۹۱۳۴۲۳