نسخه‌ی سوم برنامه‌ی درسی نیمسال یکم ۱۳۹۴

ویرایش سوم برنامه درسی آماده شد. پیوند به آخرین نسخه‌ی در حال تغییر

ویرایش‌ها به قرار زیر است:

  • نرم۱ به یک‌شنبه و سه‌شنبه ساعت ۱۸ منتقل شد.
  • آزمنطقی ساعت ۱۴ روز یک‌شنبه افزوده شد.
  • آزریز(فتاح) از یک‌شنبه ۸ به سه‌شنبه ۱۶ انتقال یافت
  • معماری کامپیوتر(گلی) دوشنبه و چهارشنبه ساعت ۱۲:۳۰ تا ۱۴ افزوده شد.
  • زمان جلسه‌ی گروه تغییر کرد.

صفحه‌ی آخرین تغییرات برنامه‌ی درسی

نسخه‌ی یکم برنامه نیمسال یکم ۱۳۹۴

نسخه‌ی دوم

نسخه‌ی سوم

پیوند دائمی برای برنامه‌ی درسی این نیمسال

دیدگاه‌‌‌ها