پایگاه داده

ابزاری برای اجرای دستورهای جبر رابطه‌ای

تعدادی از کتاب‌های مناسب برای درس پایگاه داده‌ها در ادامه گذاشته شده است.

دیگر منابع


سامانه‌های مدیریت پایگاه داده DBMS

در سال‌های گذشته به عنوان تمرین سامانه‌های مدیریت پایگاه دادهٔ گوناگونی به کار گرفته شد که مهم‌ترین آنها شاید PostgreSQL از برخی جنبه‌ها باشد ولی بهتر است که سامانه‌های گوناگون بررسی شود. در ادامه تعدادی از سامانه‌های مدیریت پایگاه داده مهم گذاشته شده است.

SQLite

یک سامانهٔ مدیریت پایگاه دادهٔ (DBMS) کامل نیست بلکه سودمندی مهم آن نیاز نداشتن به پیکربندی و نصب جداگانه آن است و البته بسیاری از سودمندی‌های سامانه‌های مدیریت پایگاه داده‌ها همچون مجوزها را ندارد.

ابزارهایی برای کار ساده‌تر با sqlite

سامانه‌های مدیریت پایگاه داده به زبان java

جبر رابطه‌ای