خبرهایی درباره‌ی نیمسال ۹۴۱

  • جلسه‌ی معارفه‌ی دانشجویان ورودی ۹۴ در تالار دانشکده‌مهندسی در طبقه‌ی سوم برگزار می‌شود.
  • کارشناسی ۱۶ تا ۱۷
  • کارشناسی ارشد ۱۷ تا ۱۸
  • درس‌ها
  • 30026 مدارهای الکتریکی: برای ورودی ۹۲ و پیش از آن
  • 211712 مدارهای الکتریکی1: برای ورودی ۹۳ و پس از آن
  • ریاضی۲ گروه ۲۵ٕدر روزهای دوشنبه و چهارشنبه به احتمال فراوان حذف می‌شود.

Comments