osLab

Laboratoty pamphlet(Farsi)


Virtual Machines

virtualbox images
برای گرفتن برخی از تصویرهای نصب شده‌ی آماده‌ی اجرا از سیستم عامل‌های متن باز و رایگان

bitnami

فهرستی از برنامه‌های نصب شده‌ی آماده‌ی اجرا و همچنین محیط‌های پیکربندی شده از نرم‌افزارهای گوناگون رایگان و متن باز همچون LAMPP و LAPP برای سیستم‌های عامل گوناگون